สีในช่องแสดงข้อมูล สถานะ ความหมาย
  ปกติ ผลการตรวจวัดปกติ
  รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบจากหน่วยงาน

คำอธิบายพารามิเตอร์และหน่วยการตรวจวัด
NOx ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
SO2 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
O2 ก๊าซออกซิเจน