สีในช่องแสดงข้อมูล สถานะ ความหมาย
  ปกติ ผลการตรวจวัดปกติ
  รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบจากหน่วยงาน

คำอธิบายพารามิเตอร์และหน่วยการตรวจวัด
CO ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
NO2 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
O3 ก๊าซโอโซน
SO2 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
PM10 ฝุ่นละอองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 10 ไมครอน
ppb หน่วยการวัด ส่วนในพันล้านส่วน
ppm หน่วยการวัด ส่วนในล้านส่วน
µg/m3 หน่วยการวัด ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
mg/m3 หน่วยการวัด มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศมาจาก
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) และฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา